(83) 344 03 69

Egzamin ósmoklasisty

- Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty -

 Egzamin ósmoklasisty 2021 !!!

 

 1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 2. Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:
 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

3. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w terminie głównym:

Język polski - 25 maja 2021r. (wtorek ) godz. 9.00 - 120 minut
 
Matematyka – 26 maja 2021r. (środa) godz. 9.00 - 100 minut
Język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek ) godz. 9.00 - 90 minut

 Termin ogłoszenia wyników – 2 lipca 2021r.
Termin wydawania zaświadczeń – 9 lipca 2021r.

 

 

Egzamin ósmoklasisty 2021 będzie nieco zmieniony. Zostanie on przeprowadzony w oparciu o wymagania egzaminacyjne zatwierdzone przez MEN 16 grudnia 2020r. Zmiany będą dotyczyły także ilości punktów oraz zadań do rozwiązania na egzaminie. Na razie nie ulega zmianie termin ani czas przeprowadzania egzaminów. Zachęcamy do zapoznania się z infografikami zamieszczonymi poniżej oraz wymagania egzaminacyjnymi.

Szczegółowe wymagania z przedmiotów egzaminacyjnych:  
➡️ język polski
➡️ matematyka
➡️ język nowożytny

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma egzaminu

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany WYŁĄCZNIE na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. (kontynuacja z klas I-III) podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

Ważne terminy

Do 30 września 2020

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której

 • wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;
  (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;
 • informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.
Do 25 lutego 2021 Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.
Do 11 maja 2021 Złożenie do dyrektora szkoły wniosku przez rodziców ucznia, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, z prośbą o poinformowanie okręgowej komisji egzaminacyjnej o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

 1. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.
 2. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;
 3. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.
 4. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
 5. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu, lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl), w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 3. arkusze egzaminu próbnego
 4. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 5. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2020.