(83) 344 03 69

Egzamin ósmoklasisty

- Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty -

 Egzamin ósmoklasisty 2023 !
Informacje dla Uczniów i Rodziców.

 

➡️ Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej.  Jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

➡️  Egzamin ma formę pisemną. Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i i wybrany język obcy.

➡️ Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym (23-25 maja 2023) i dodatkowym (12-14 czerwca)

Język polski - 120 minut
23 maja 2023 r. (wtorek ) godz. 9.00
 Matematyka - 100 minut
 24 maja 2023 r. (środa) godz. 9.00 
Język obcy nowożytny - 90 minut
25 maja 2023 r. (czwartek ) godz. 9.00 

✅ Ogłoszenie wyników egzaminu przez OKE  i przekazanie ich szkole - 3 lipca 2023 r.

✅ Wydanie uczniom zaświadczeń i informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty - 6 lipca 2023  r.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
są dostępne na stronie internetowej CKE
⬇️
Harmonogram, komunikaty i informacje

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty:
  - dokument stwierdzający tożsamość (legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby,
  - z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych,
  - dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zadający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  - na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków i przeprowadzania egz. ósmoklasisty). 
 2. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.
 3. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 4. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 5. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.
 6. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
 7. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne.
 8. Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie mają wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom, którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności.  
 9. W przypadku:
  - stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
  - zakłócania przebiegu egzaminu, lub
  - wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
  egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:

a) podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń:
- rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
- wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta - z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,
- wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,
- zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;
b) po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na: 
- udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,
- korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,
- korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie  fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,
- skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.
 

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

Ważne terminy

do 30.IX. 2022

Rrodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego

do 17.X.

Rodzice dostarczają do szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub opinię z poradni psychologiczno--pedagogicznej (jeśli nie zrobili tego wcześniej).

do 21.XI. 

Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia pisemną informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Najpóźniej do 24 listopada rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

do 23.II. 2023 Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.
do 9.V. 2023 Przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego
nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych

 

Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
Pamiętaj, że na poziom Twojego stresu na dzień przed egzaminem mają wpływ wszystkie wcześniej podjęte przez Ciebie działania, Twoje przygotowanie, codzienne nawyki oraz Twój sposób myślenia. To Ty masz ogromny wpływ na to, jak się dziś czujesz! 

Przeczytaj broszurę ➡️ Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?