(83) 344 03 69

Egzamin ósmoklasisty

- Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty -

 Egzamin ósmoklasisty 2023 !!!

 

  1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

  2. Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:
  • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
  • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

3. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w terminie głównym:

Język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek ) godz. 9.00 - 120 minut
 
Matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) godz. 9.00 - 100 minut
Język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek ) godz. 9.00 - 90 minut

 

Termin dodatkowy: 12–14 czerwca 2023 r. ‒ dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w maju.

Termin ogłoszenia wyników przez OKE – 3 lipca 2023 r.
Termin wydawania zaświadczeń – do 7 lipca 2023 r.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE➡️ Harmonogram, komunikaty i informacje

 

Forma egzaminu

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany WYŁĄCZNIE na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. (kontynuacja z klas I-III) podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

Ważne terminy

do 30.IX. 2022

Rrodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego

do 17.X.

Rodzice dostarczają do szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub opinię z poradni psychologiczno--pedagogicznej (jeśli nie zrobili tego wcześniej).

do 21.XI. 

Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia pisemną informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Najpóźniej do 24 listopada rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

do 23.II. 2023 Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.
do 9.V. 2023 Przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego
nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

  1. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.
  2. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;
  3. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.
  4. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
  5. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu, lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

 

Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
Pamiętaj, że na poziom Twojego stresu na dzień przed egzaminem mają wpływ wszystkie wcześniej podjęte przez Ciebie działania, Twoje przygotowanie, codzienne nawyki oraz Twój sposób myślenia. To Ty masz ogromny wpływ na to, jak się dziś czujesz! 

Przeczytaj broszurę ➡️ Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?