(83) 344 03 69

Rekrutacja

- Zasady rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej -

 

Drodzy Rodzice!

Miło nam poinformować, że wszystkie wnioski kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/24 zostały rozpatrzone pozytywnie. Wszyscy kandydaci zostali przyjęci do szkoły.

Spotkanie organizacyjne dla Rodziców odbędzie się w poniedziałek 12 czerwca o godz. 17.00 w auli szkolnej. 

Z Chrystusowym pozdrowieniem - Dyrekcja KSP

Biała Podlaska, 20.04.2023 

.......................................................................................................................................................................

REGULAMIN REKRUTACJI
do klasy I
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2023/2024

I.  INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej jest niepubliczną szkołą podstawową, o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkołę jest Diecezja Siedlecka, reprezentowana przez Biskupa Siedleckiego. 
 2. Szkoła planuje utworzyć dwie klasy pierwsze w roku szkolnym 2023/24.
 3. Szkoła nie posiada własnego obwodu szkolnego, przyjmuje dzieci z obwodów innych szkół. 
 4. O przyjęcie dzieci do szkoły mogą ubiegać się rodzice, którzy akceptują: wychowanie i kształcenie w oparciu o chrześcijańskie wartości głoszone przez Kościół Katolicki oraz Statut szkoły.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Ubiegając się o przyjęcie do klasy I należy złożyć następujące dokumenty:
 1. wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/opiekunów wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I, (wniosek jest do pobrania na dole strony),
 2. zaświadczenie o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 3. kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka, 
 4. opinię psychologiczną lub orzeczenie, jeśli dziecko posiada.

2. Po ogłoszeniu listy przyjętych uczniów,  do sekretariatu szkoły należy dostarczyć do 12 maja:

 1. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnozę sześciolatka),
 2. trzy aktualne zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem). 

oraz dokonać wpłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł na konto szkoły: 
Bank Spółdzielczy 24 8025 0007 0054 8270 2000 0010

III. KRYTERIA NABORU

 1. Pierwszeństwo przyjęcia mogą mieć: rodzeństwo uczniów/absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, absolwenci Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej oraz dzieci pracowników i nauczycieli wyżej wymienionych placówek. 
 2. Podanie we wniosku Kandydata informacji niezgodnych z prawdą, powoduje zmianę decyzji dotyczącej przyjęcia ucznia. 

IV. TERMINY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ

 1. Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie szkoły przy ul. Wyszyńskiego 53/55 (II piętro) od 13 lutego do 31 marca 2023 w godz. 10.00-16.00. 
 2. Wszelkie informacje związane z rekrutacją można uzyskać pod nr. 83 344 03 69 lub 533 356 090.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi dyrektor szkoły i powołana przez niego komisja. 
 4. Komisja postępowania rekrutacyjnego sporządza protokół z listą uczniów zakwalifikowanych na rok szkolny 2023/2024.
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy Kandydatów zakwalifikowanych i Kandydatów niezakwalifikowanych – czwartek, 20 kwietnia br., do godz. 16.00. 
 6. Rodzice zostaną poinformowani o przyjęciu dziecka telefonicznie. 
 7. Dzieci, które przeszły pomyślnie procedurę rekrutacyjną, ale z powodu braku miejsc
   nie zakwalifikowały się do szkoły, zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 8. Zgodnie ze Statutem Szkoły § 48 dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszego regulaminu.
 9. W połowie czerwca, dyrektor szkoły organizuje spotkanie dla rodziców przyjętych uczniów, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. Dokładna data tego zebrania będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły – www.kspbp.pl
 10. Do 15 czerwca każdego roku szkolnego dyrektor szkoły wydaje Komunikat o wysokości opłat w KSP na kolejny rok szkolny.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2023 r..

Biała Podlaska, 01.02.2023 r.                                         ks. Wiesław Mućka - dyrektor KSP