(83) 344 03 69

Rekrutacja

- Zasady rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej -

Regulamin rekrutacji do kl. I KSP
im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2021/2022

 1. W roku szkolnym 2021/22 szkoła planuje utworzyć tylko klasę pierwszą.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów i samych kandydatów katolickiej misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie i regulaminach.
 3. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców podpisanego wniosku o przyjęcie kandydata do kl. 1 oraz uiszczenie w sekretariacie szkoły bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi dyrektor szkoły i powołana przez niego komisja rekrutacyjna.
 5. Do szkoły przyjmowane są dzieci sześcioletnie, które uczestniczyły w przynajmniej rocznym przygotowaniu, potwierdzonym wydaną przez przedszkole informacją o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz są otwarte na wartości chrześcijańskie i których rodzice świadomie wybierają katolicki kierunek wychowania.
 6. Pierwszeństwo przyjęcia ma rodzeństwo dzieci już uczęszczających do Katolickiej Szkoły Podstawowej, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz absolwenci Katolickiego Przedszkola w Białej Podlaskiej.
 7. W sytuacji, gdy liczba chętnych i spełniających to kryterium jest większa od możliwości przyjęcia, decyduje data złożenia wniosku.
 8. Dokumenty będą przyjmowane od 2 lutego do 16 marca 2021 w godz. 10.00-15.00 (ul. Wyszyńskiego 53/55). W sekretariacie szkoły należy złożyć wymagane dokumenty:
  a)  wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I,
  b)  zaświadczenie o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 
  c) skrócony odpis aktu urodzenia.
 9. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 23 marca 2021 r.
 10. Rodzice zostaną poinformowani o przyjęciu dziecka telefonicznie.
 11. Dzieci, które przeszły pomyślnie procedurę rekrutacyjną, ale z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do szkoły, zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 12. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje spotkanie dla rodziców przyjętych uczniów (w połowie czerwca), dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. Dokładna data tego zebrania będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły – www.kspbp.pl
 13. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszego regulaminu.

Biała Podlaska, 22.01.2021 r.                                   

ks. Wiesław Mućka - dyrektor KSP

 


Rekrutacja

Aktualny wniosek do pobrania na rok szkolny 2021/22: