(83) 344 03 69

Logopeda

- Ważnym aspektem mówienia jest słyszenie -

 

Godziny pracy logopedy:

Poniedziałek Wtorek   Środa  Czwartek  Piątek
   ---------- 12.30- 13.30  11.30-13.30  11.30-13.30   12.30-14.30

 

„Bo chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”  JULIUSZ SŁOWACKI

Zasady organizacji terapii logopedycznej w Katolickiej Szkole Podstawowej 

Podstawa prawna:  Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z późn. zm.). 

 1. Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla uczniów klas I-III oraz uczniów klas starszych posiadających opinię lub orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Terapię organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 3. Kryterium decydującym o przyjęciu na zajęcia logopedyczne jest typ zaburzenia:
  1.  wada wymowy
  2. opóźniony rozwój mowy
  3. zaburzona płynność mówienia (jąkanie)
  4. trudności w rozumieniu materiału językowego
  5. zaburzony rozwój funkcji słuchowych
  6. obniżona sprawność artykulacyjna
  7. afazja
  8. inne zaburzenia mowy. 

4. Pierwszeństwo w przyjęciu na terapię logopedyczną mają dzieci: 

 1. posiadające orzeczenie albo opinię z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej,
 2. kontynuujące terapię rozpoczętą w poprzednim roku szkolnym.

5. Każdy uczeń rozpoczynjący naukę w naszej szkole przechodzi podstawowe badanie logopedyczne. Jego celem jest wstępna ocena stanu mowy dziecka, umożliwiająca wykrycie przejawu ewentualnego zaburzenia rozwoju. Stan mowy zostaje oceniony na podstawie: 

a. rozumienia poleceń słownych, 
b. zdolności wypowiadania się, 
c. prawidłowości wymawiania dźwięków mowy i wyrazów, 
d. budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego. 

Badanie ma charakter orientacyjny. 

6. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda po diagnozie logopedycznej (badaniu przesiewowym), uwzględniając informacje przekazywane przez rodziców/opiekunów prawnych i osoby pracujące z dzieckiem oraz dokumentację dziecka przedstawioną w szkole przez rodziców/opiekunów prawnych. 

7. Nabór dziecka na zajęcia logopedyczne odbywa się każdego roku szkolnego. Za termin rozpoczęcia terapii przyjmuje się przełom września/października.

8. W zajęciach uczestniczą dzieci zakwalifikowane na podstawie badań przesiewowych prowadzonych we wrześniu każdego roku szkolnego przez logopedę szkolnego, dzieci kontynuujące terapię w szkole oraz dzieci posiadające zalecenia do uczestnictwa w zajęciach (opinia lub orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną). 

9. Terapię logopedyczną w szkole organizuje logopeda, który wyznacza termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań.

10. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i trwa zazwyczaj ok. 25 minut. 

11.Zajęcia logopedyczne mają priorytet przed zajęciami dodatkowymi, ponieważ dostosowywane są do planu zajęć organizowanych przez szkołę. 

12. Zakończenie zajęć logopedycznych w danym roku szkolnym odbywa się zgodnie z terminem zakończenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Na koniec roku szkolnego dokonana jest ocena i analiza postępów dziecka w terapii. W przypadku wyeliminowania bądź złagodzenia zaburzenia, stanowiącego powód objęcia dziecka ww. formą opieki, zajęcia logopedyczne mogą zakończyć się wcześniej. 

13. Liczba uczestników zajęć wynosi  1- 2 dzieci. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zajęcia prowadzone są indywidualnie. 

14. Logopeda z każdym dzieckiem ćwiczy indywidualnie, czas ćwiczeń uzależniony jest od potrzeb i możliwości dziecka. 

15. W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia. W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się dostosowane do wieku i możliwości dziecka sposoby pracy terapeutycznej. Stosuje się metody, wynikające z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania. 

16. Rodzice dziecka zakwalifikowanego na zajęcia logopedyczne otrzymują przez dziennik elektroniczny informację na temat zajęć, zawierającą ustaloną datę i godzinę terapii. Dziecko powinno mieć zeszyt do logopedii na każdych zajęciach.

17. Objęcie ucznia pomocą logopedyczną wymaga zgody rodziców. Rodzic wyraża zgodę /nie wyraża zgody na udział syna/córki w zajęć logopedycznych na czas trwania terapii. 

18. Rodzic zobowiązany jest do systematycznej pracy w domu oraz usprawiedliwienia nieobecności dziecka. Nieusprawiedliwione nieobecności dziecka na zajęciach (powyżej pięciu nieobecności) oraz brak współpracy związanej z realizacją zaleceń terapeuty (wykonywaniem ćwiczeń w domu), może spowodować wypisanie dziecka z terapii.

19. Rodzice mogą się kontaktować z logopedą w wyznaczonym stałym dniu do konsultacji. W drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023 konsultacje odbywają się we wtorki 8.15-8.45 po wcześniejszym umówieniu się przez dziennik. W czasie trwania zajęć logopedycznych logopeda nie udziela porad i nie wyznacza/dokonuje zmiany terminu zajęć. 

20. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie dzieci zdrowe (niegorączkujące, niezakatarzone i niekaszlące).

**********************************************************************************************************************

Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach terapii logopedycznej dzieci:

▶️  rozwijają umiejętności programowania i nadawania mowy,
▶️ uczą się poprawnego posługiwania gramatyką języka polskiego oraz konstruowania swobodnej wypowiedzi,
▶️ usprawniają  motorykę narządów artykulacyjnych oraz ich właściwą  koordynację,
▶️ korygują wady wymowy poprzez wywołanie głosek nieprawidłowo realizowanych a następnie  utrwalanie wzorców normatywnie realizowanych głosek  w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach, wierszach i mowie spontanicznej,
▶️ rozwijają słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,
▶️ poprawiają jakość funkcji  oddechowej i fonacyjnej,
▶️ wzbogacają zasób słownictwa czynnego i biernego,
▶️ ćwiczą dykcję, koncentrację uwagi, pamięć symultaniczno – sekwencyjną oraz doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem.

 

Polecana literatura dla rodziców:

 1. Kinga Kozłowska „Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia”, cz. I, II, III;
 2. Kazimierz Gawęda  „Uczymy się poprawnej wymowy: ćwiczenia usprawniające mówienie”;
 3. Elżbieta Chmielewska  „Zabawy logopedyczne i nie tylko";
 4. Kloc Maciej „Historyjki logopedyczne”;
 5. Ewa Morkowska  „Uczymy się chuchać, dmuchać i oddychać prawidłowo. Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci";
 6. Ewa Morkowska  „Dlaczego ziewa hipopotam? Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci";
 7. Ewa Morkowska  „Hau-hau, miau-miau, kukuryku. Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci";
 8. Ewa Morkowska „Język hop do góry – ćwiczenia logopedyczne dla dzieci”;
 9. Iwona Michalak-Widera  „Śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki" ;
 10.  Iwona Michalak-Widera, Katarzyna Węsierska  „Aby nasze dzieci mówiły pięknie";
 11. Małgorzata Dembińska  „Domowe zabawy logopedyczne”;
 12. Zofia Myck „Zając Kic Kic: zabawy logopedyczno-psychologiczne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat”;
 13. Jadwiga Nowak  „Ćwiczenia usprawniające mowę u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”;
 14. Iwona Rutkowska-Błachowiak  „Gimnastyka buzi na wesoło: ćwiczenia narządów artykulacyjnych dla dzieci”;
 15. Ewa Słodownik-Rycaj „O mowie dziecka, czyli jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju”;
 16. Katarzyna Szłapa  „Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj: ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych”;
 17. Katarzyna Wnukowska  „Czy moje dziecko mówi poprawnie? Poradnik logopedyczny”;
 18. Anna Franek, Marzena Riegel  „Zabawy rozwijające mowę twojego dziecka”;
 19. Marta Galewska-Kustra, Elżbieta i Witold Szwajkowscy „Wierszyki ćwiczące języki”;
 20. Grzegorz Kasdepke  „ Co to znaczy…”;
 21. Anna Paszkiewicz  „Językowe wygibasy - wierszyki dla dzieci";
 22. Jagoda Cieszyńska, seria logopedyczna  „Kocham czytać".