(83) 344 03 69

Świetlica

- Rok szkolny 2020/2021 -

Świetlica obejmuje opieką uczniów pozostających w szkole w celu oczekiwania na odbiór przez rodziców oraz uczestniczących w zajęciach dodatkowych.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w  aspekcie wychowania.

Do głównych zadań świetlicy należy:

  • organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,
  • tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji,
  • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze (plastyka, muzyka, teatrzyk) oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych),
  • rozwijanie samodzielności,
  • pobudzanie ciekawości poznawczej,
  • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami,
  • pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.

Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań.

Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w  szkole, w godzinach: 7.00-8.00 i 12.30 - 16.30 oraz w dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora w danym roku szkolnym.

Dni, w których możliwa jest inna organizacja pracy w KSP: (świetlica pracuje do godz. 13.30)
⇒ 1 i 25 wrzesnia 2020, 22 grudnia 2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2020 r., na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 wyznaczono:

⇒ 2 listopada 2020: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 4, 5 stycznia 2021: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 25, 26, 27 maja 2021: egzamin ósmoklasisty (świetlica jest nieczynna)
⇒ 4 czerwca 2021: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 23 czerwca 2021: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

W w/w dniach szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 13.30 (z wyjątkiem dni egzaminu ósmoklasisty).

Rodziców prosimy o wypełnienie stosownego Wniosku z informacją, które dziecko w tych dniach potrzebuje opieki w świetlicy oraz poinformowanie o tym wychowawcy najpóźniej 5 dni przed dniem wolnym. Druk wniosku dostępny jest również w sekretariacie oraz u wychowawcy.

POBIERZ PLIK  ► WNIOSEK RODZICÓW