(83) 344 03 69
Współpraca z rodziną

Zasadą działań wychowawczych podejmowanych w szkole jest ścisła współpraca z rodziną, wzmacnianie jej roli wychowawczej, wsparcie, dokonujące się na różnych poziomach, szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Bóg - Honor - Ojczyzna

Ta zasada jest dla nas niezmiennie ważna i aktualna. Ona jest fundamentem kształtowania postaw patriotycznych, podstawą do podejmowania działań na rzecz rozwoju Ojczyzny, poszanowania jej dziedzictwa kulturowego, inspiracją do odkrywania małych ojczyzn. Przez jej pryzmat uczymy się otwartości na inne kultury, poznajemy wartości, które w sobie niosą i wykorzystujemy je do własnego rozwoju. Niosąc w sobie pełną świadomość własnej tożsamości, uczymy się funkcjonowania w wielokulturowym świecie.

Edukacja medialna

Ważnym elementem wychowania jest edukacja medialna, która ma pomóc właściwie korzystać z technologii teleinformatycznych, umieć wybrać to, co dobre i służące rozwojowi, jak też zdystansować się wobec wszystkiego, co destrukcyjne i bezwartościowe.